Дигитално образование „Направи си сам“ – Условия за ползване

 1. Версия 1, последно актуализирана на: 13/05/2022
 2. Предговори:

DIY Digital Education е уеб платформа за онлайн образователна самооценка и прозрения, разработена и поддържана от Консорциум от неправителствени организации: Експертен пул – България, Европейска република – Гърция и MITTETULUNDUSUHING PEIPSI KOOSTOO KESKUS – Естония, известен по-долу „Консорциумът “.

Услугата е безплатна за потребителите. Създаден е в рамките на проект 2020-1-BG01-KA226-VET-095210 „Направи си сам дигитално образование“, финансиран от програма Еразъм+.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт и публикациите / съдържанието на него не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба, която може да бъде направена на съдържащата се в него информация

 1. Условия за ползване:

Следните правила и условия уреждат цялото използване на платформата за цифрово образование „Направи си сам“ и всички свързани услуги, достъпни чрез нея. Платформата и услугите са собственост и се управляват от КОНСООРЦИУМА, наричан по-долу „Услугата“ .

Предлаганата услуга зависи от вашето приемане на настоящите условия за ползване, както и на всички други оперативни правила, политики и процедури, които могат да бъдат публикувани по всяко време.

Моля, прочетете внимателно това споразумение, преди да получите достъп или да използвате услугата. С достъп или използване на която и да е част от платформата, вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава не трябва да осъществявате достъп до платформата или да използвате Услугата.

Услугата е достъпна само за лица, които приемат условията по-долу.

 1. Вашият акаунт за цифрово образование „Направи си сам“. Ако създадете акаунт в платформата, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и анкети и сте напълно отговорни за всички дейности, които се извършват в акаунта, и всички други действия, предприети във връзка с вашия акаунт. Трябва незабавно да уведомите КОНСОЦИУМА за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или всякакви други нарушения на сигурността. КОНСОЦИУМЪТ няма да носи отговорност за каквито и да е действия или бездействия, извършени от вас, включително каквито и да било щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия.
 2. Отговорност на участниците. КОНСОЦИУМЪТ не е прегледал и не може да прегледа всички материали, публикувани в различните проучвания, и следователно не може да носи отговорност за съдържанието, употребата или ефектите на този материал. Чрез управлението на платформата КОНСОЦИУМЪТ не представлява и не загатва, че одобрява създадения там материал, или че смята, че такъв материал е точен, полезен или невреден. Вие носите отговорност да вземете необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и вашите компютърни системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание.

КОНСОЦИУМЪТ отхвърля всякаква отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от използването от потребителите на услугата или от всяко изтегляне от тези лица на налично там съдържание.

 1. Съдържание, публикувано на други уебсайтове. КОНСОЦИУМЪТ не може да преглежда всички материали, включително компютърен софтуер, предоставен чрез генерирани от потребители анкети и уеб страници, към които има връзки към „Направи си сам дигитално образование“, и тази връзка към „Направи си сам дигитално образование“. КОНСОРЦИУМЪТ няма никакъв контрол върху тези уебсайтове и уеб страници за цифрово образование, които не са направени за собствени ръце, и не носи отговорност за тяхното съдържание или използването им. Чрез свързване към уебсайт или уеб страница за дигитално образование, които не са направени от „Направи си сам“, КОНСООРЦИУМът не представлява и не загатва, че подкрепя такъв уебсайт или уеб страница. Вие носите отговорност да вземете необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и вашите компютърни системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. КОНСОЦИУМЪТ се отказва от всякаква отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от използването от ваша страна на уебсайтове и уебстраници за цифрово образование, които не са направени сами.
 2. Нарушаване на авторски права. Тъй като КОНСОЦИУМЪТ моли другите да зачитат правата му върху интелектуална собственост, той зачита правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалът, намиращ се или към който е свързан чрез анкета, нарушава вашите авторски права, се насърчаваме да уведомите КОНСООРЦИУМА. КОНСОЦИУМЪТ ще отговори на всички подобни известия, включително както се изисква или е подходящо, като премахва материала в нарушение или деактивира всички връзки към материала в нарушение. КОНСООРЦИУМЪТ ще прекрати достъпа и използването на платформата на потребителя, ако при подходящи обстоятелства се установи, че потребителят е многократен нарушител на авторските права или други права на интелектуална собственост на КОНСООРЦИУМА или други.
 3. КОНСОЦИУМЪТ си запазва правото, по свое усмотрение, да променя или замени която и да е част от това споразумение. Продължаващото ви използване на услугата или достъп до платформата за цифрово образование „Направи си сам“ след публикуването на каквито и да е промени в това Споразумение представлява приемане на тези промени. КОНСОРЦИУМЪТ може също така в бъдеще да предлага нови услуги и/или функции чрез платформата (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги са предмет на условията на това споразумение.
 4. КОНСОЦИУМЪТ може да прекрати достъпа ви до цялата или част от услугата за цифрово образование „Направи си сам“ и така платформата по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, влизаща в сила незабавно. Ако искате да прекратите това споразумение или вашия акаунт за цифрово образование „Направи си сам“ (ако имате такъв), можете просто да преустановите използването на уебсайта. Всички клаузи на това Споразумение, които по своето естество остават в сила при прекратяване, включително, но без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.
 5. Отказ от гаранции. Платформата за цифрово образование „Направи си сам“ се предоставя „както е“. КОНСОРЦИУМЪТ и неговите доставчици и лицензодатели с настоящото се отказват от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Нито КОНСООРЦИУМЪТ, нито неговите доставчици и лицензодатели дават никаква гаранция, че платформата ще бъде без грешки или че достъпът до нея ще бъде непрекъснат или непрекъснат.
 6. Ограничаване на отговорността. В никакъв случай КОНСООРЦИУМЪТ или неговите доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност по отношение на предмет на това споразумение по силата на договор, небрежност, строга отговорност или друга законова или справедлива теория за: (i) всякакви специални, случайни или последващи щети; (ii) разходите за доставка на продукти или услуги-заместители; (iii) за прекъсване на използването или загуба или повреда на данни. КОНСОЦИУМЪТ не носи отговорност за неуспех или забавяне поради въпроси извън техния разумен контрол. Горното не се прилага до степента, забранена от приложимото законодателство.
 7. Общо представителство и гаранция. Вие представлявате и гарантирате това (i) използването от ваша страна на Услугата ще бъде в стриктно съответствие с Декларацията за поверителност на цифровото образование „Направи си сам“, с това споразумение и с всички приложими закони и разпоредби (включително, без ограничение, всички местни закони или разпоредби във вашата страна, щат, град или други правителствена област, относно онлайн поведение и приемливо съдържание, включително всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от Европейския съюз или държавата, в която пребивавате) и (ii) използването от ваша страна на Услугата няма да нарушава или неправомерно присвоява правата на интелектуална собственост на трета страна.
 8. Вие се съгласявате да обезщетите и обезвредите КОНСООРЦИУМА, неговите контрагенти и лицензодателите и техните съответни директори, служители, служители и агенти от и срещу всякакви искове и разходи, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на платформата от ваша страна , включително, но не само, нарушаване от ваша страна на това Споразумение.
 9. Това Споразумение представлява цялото споразумение между КОНСООРЦИУМА и вас, потребителя, по отношение на предмета на настоящото споразумение и те могат да бъдат променяни само чрез писмено изменение, подписано от упълномощен изпълнителен директор на КОНСООРЦИУМА, или чрез публикуване от КОНСООРЦИУМА на ревизиран версия. Ако някоя част от това споразумение бъде обявена за невалидна или неприложима, тази част ще се тълкува като отразява първоначалното намерение на страната, а останалите части ще останат в пълна сила и действие. Отказ от която и да е страна от което и да е условие или условие на това Споразумение или всяко негово нарушение, в който и да е случай, няма да откаже такова условие или условие или всяко последващо нарушение.