DIY digitaalharidus – teenusetingimused

 1. Versioon 1, viimati värskendatud: 13/05/2022
 2. Eessõnad:

DIY Digital Education on veebiplatvorm hariduse enesehindamise ja -teadmiste jaoks, mille on välja töötanud ja haldab valitsusväliste organisatsioonide konsortsium: Expert Pool – Bulgaaria, Euroopa Vabariik – Kreeka ja MITTETULUNDUSUHING PEIPSI KOOSTOO KESKUS – Eesti, edaspidi tuntud kui “konsortsium”. “.

Teenus on kasutajatele tasuta. See on loodud Erasmus+ programmi rahastatud projekti 2020-1-BG01-KA226-VET-095210 „DIY Digital Education“ raames.

Euroopa Komisjoni toetus selle veebisaidi ja sellel olevate väljaannete/sisu loomisele ei kujuta endast kinnitust sisule, mis kajastab ainult autorite seisukohti, ning komisjon ei vastuta võimaliku kasutamise eest. selles sisalduva teabe kohta

 1. Kasutustingimused:

Järgmised nõuded ja tingimused reguleerivad kogu DIY Digital Educationi platvormi ja kõigi selle kaudu saadaolevate seotud teenuste kasutamist. Platvorm ja teenused kuuluvad KONSORTIUMILE ja neid haldab edaspidi “teenus” .

Pakutav teenus sõltub sellest, kui nõustute käesolevate teenusetingimustega ning kõigi muude tegevusreeglite, poliitikate ja protseduuridega, mida võidakse igal ajal avaldada.

Lugege see leping enne teenusele juurdepääsu või selle kasutamist hoolikalt läbi. Platvormi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima selle lepingu tingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te platvormile juurdepääsu ega teenust kasutada.

Teenus on saadaval ainult isikutele, kes nõustuvad alltoodud tingimustega.

 1. Teie DIY digitaalhariduse konto. Kui loote platvormil konto, vastutate oma konto ja uuringute turvalisuse tagamise eest ning vastutate täielikult kõigi konto all toimuvate tegevuste ja muude teie kontoga seotud toimingute eest. Peate viivitamatult teavitama KONSORTIUMILE oma konto volitamata kasutamisest või muudest turvarikkumistest. KONSORTSIOON ei vastuta teie tegevuse või tegevusetuse eest, sealhulgas selliste tegude või tegevusetuse tagajärjel tekkinud mis tahes kahju eest.
 2. Osalejate vastutus. KONSORTIUM ei ole läbi vaadanud ega saa üle vaadata kogu erinevatele uuringutele postitatud materjali ega saa seetõttu vastutada selle materjali sisu, kasutamise või mõju eest. Platvormi haldades ei väljenda ega vihja KONSORTIUM, et ta toetab seal loodud materjali või usub, et selline materjal on täpne, kasulik või mittekahjulik. Vastutate vajalike ettevaatusabinõude võtmise eest, et kaitsta ennast ja oma arvutisüsteeme viiruste, usside, trooja hobuste ja muu kahjuliku või hävitava sisu eest.

KONSORTIUM loobub igasugusest vastutusest mis tahes kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutajate poolt kasutamisest või nende isikute poolt pakutava sisu allalaadimisest.

 1. Teistele veebisaitidele postitatud sisu. KONSORTIUM ei saa üle vaadata kogu materjali, sealhulgas arvutitarkvara, mis on kättesaadavaks tehtud kasutajate loodud küsitluste ja veebilehtede kaudu, millele DIY Digital Education lingib, ja lingid DIY digitaalharidusele. KONSORTSIUMIL ei ole mingit kontrolli nende mitte-DIY-Digihariduse veebisaitide ja veebilehtede üle ega vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Lingides mitte isetegemise digihariduse veebisaidile või veebilehele, ei kinnita ega vihja KONSORTIUM, et ta toetab sellist veebisaiti või veebilehte. Vastutate vajalike ettevaatusabinõude võtmise eest, et kaitsta ennast ja oma arvutisüsteeme viiruste, usside, trooja hobuste ja muu kahjuliku või hävitava sisu eest. KONSORTIUM ei võta endale vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb digitaalse haridusega mitteseotud veebisaitide ja veebilehtede kasutamisest.
 2. Autoriõiguste rikkumine. Kuna KONSORTIUM palub teistel oma intellektuaalomandi õigusi austada, austab ta ka teiste intellektuaalomandi õigusi. Kui arvate, et küsitluses asuv või küsitluse kaudu lingitud materjal rikub teie autoriõigusi, soovitame teil sellest KONSORTIUMI teavitada. KONSORTIUM vastab kõikidele sellistele teadetele, sealhulgas vajadusel või kohasel viisil, eemaldades õigusi rikkuva materjali või keelates kõik õigusi rikkuva materjali lingid. KONSORTIUM lõpetab kasutaja juurdepääsu platvormile ja selle kasutamise, kui asjakohastel asjaoludel tehakse kindlaks, et kasutaja rikub korduvalt KONSORTSIOUMI või teiste autoriõigusi või muid intellektuaalomandi õigusi.
 3. KONSORTIUM jätab endale õiguse oma äranägemisel muuta või asendada käesoleva lepingu mis tahes osa. Teenuse jätkuv kasutamine või juurdepääs DIY digitaalhariduse platvormile pärast selle lepingu muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist. KONSORTIUM võib tulevikus ka platvormi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljalaskmine). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste suhtes kehtivad selle lepingu tingimused.
 4. KONSORTIUM võib lõpetada teie juurdepääsu DIY digitaalhariduse teenusele või selle mis tahes osale ja seega igal ajal, põhjusega või ilma, etteteatamisega või ilma, koheselt. Kui soovite selle lepingu või oma DIY Digital Educationi konto (kui teil see on) lõpetada, võite lihtsalt veebisaidi kasutamise lõpetada. Kõik selle lepingu sätted, mis oma olemuselt kehtivad pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse sätted, garantiist loobumised, hüvitis ja vastutuse piirangud.
 5. Garantiidest loobumine. DIY digitaalhariduse platvormi pakutakse “nagu on”. KONSORTIUM ning selle tarnijad ja litsentsiandjad ütlevad lahti igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta. KONSORTIUM ega selle tarnijad ega litsentsiandjad ei anna mingit garantiid, et platvorm on veatu või et juurdepääs sellele on pidev või katkematu.
 6. Vastutuse piirang. Mingil juhul ei vastuta KONSORTIUM ega selle tarnijad ega litsentsiandjad selle lepingu mis tahes eseme suhtes lepingu, hooletuse, range vastutuse või muu õigusliku või õiglase teooria alusel: (i) mis tahes erilised, juhuslikud või kaudsed kahjud; ii) asendustoodete või -teenuste hankekulud; (iii) andmete kasutamise katkestamise või kaotsimineku või riknemise eest. KONSORTSIUM ei vastuta tõrgete või viivituste eest, mis on põhjustatud temast väljaspool mõistlikku kontrolli. Eeltoodu ei kehti kohaldatava õigusega keelatud ulatuses.
 7. Üldine esindus ja garantii. Te esindate ja garanteerite seda (i) teie teenust kasutate rangelt kooskõlas DIY digitaalse hariduse privaatsusavaldusega, käesoleva lepingu ja kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega (sealhulgas ilma piiranguteta teie riigi, osariigi, linna või muu kohaliku seaduse või määrusega). valitsusala, mis puudutab veebipõhist käitumist ja vastuvõetavat sisu ning sealhulgas kõiki kohaldatavaid seadusi, mis puudutavad Euroopa Liidust või teie elukohariigist eksporditud tehniliste andmete edastamist) ja (ii) teie teenuse kasutamine ei riku ega omasta ühegi kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi.
 8. Nõustute hüvitama ja kahjutuks tegema KONSORTIUMILE, selle töövõtjatele ja litsentsiandjatele ning nende vastavatele direktoritele, ametnikele, töötajatele ja agentidele platvormi kasutamisest tulenevate kõigi nõuete ja kulude, sealhulgas advokaaditasude eest. , sealhulgas, kuid mitte ainult, kui rikute käesolevat lepingut.
 9. Käesolev leping moodustab kogu lepingu KONSORTSIOUMI ja teie, kasutaja vahel, mis puudutab selle sisu ja seda võib muuta ainult kirjaliku muudatusega, millele on alla kirjutanud KONSORTSIUMI volitatud juht, või kui KONSORTIUM postitab muudetud dokumendi. versioon. Kui mõni selle lepingu osa loetakse kehtetuks või jõustamatuks, tõlgendatakse seda osa poole esialgset kavatsust kajastavana ning ülejäänud osad jäävad täies mahus kehtima. Kummagi poole loobumine käesoleva lepingu mis tahes tingimusest või selle rikkumisest ühelgi juhul ei loobu sellest tingimusest või selle hilisemast rikkumisest.